Quân Đoàn : Fair_Play
Chủ Quân Đoàn : Gia_Cat_Luong
Phó Đoàn : Khanh_Ryu