Quân Đoàn : Farir_Play
Chư Quân Đoàn : Gia_Cat_Luong
Phó Đoàn : Khanh_Ryu
Thành Viên :44/48