Đâu đâu admin đâu tao có thấy đéo đâu, hay nó tàng hình rồi