tân thủ vào choi đi có 100 con hoàng kim 2 chân cho mỗi người 1 ít mà săn bót