Thông Báo Bảo Trì Đột Xuất
Hôm nay, Server sẽ tiến hành Bảo Trì Đột Xuất
30.04.2018.

Trong thời gian từ
08h00 - 08h30, hệ thống sẽ được bảo trì nhằm bảo dưỡng hệ thống máy chủ và đường truyền phục vụ các anh hùng.

Sau thời gian bảo trì, các bạn vào lại game .


Thân!