Thông Báo Bảo Trì Cập Nhật Sự Kiện
Hôm nay, Server sẽ tiến hành Bảo Trì Đột Xuất
03.05.2018.

Trong thời gian từ
10h40 - 11h00, hệ thống sẽ được bảo trì nhằm bảo dưỡng hệ thống máy chủ và đường truyền phục vụ các anh hùng.

Sau thời gian bảo trì, các bạn vào lại game .

Đã cập nhật công thành chiến và server 2.

Thân!