Thân chào các bạn !Thành tham gia Sự Kiện Công Thành tuần này từ ngày 07-05-2018.

Thứ 3 : Thành Sài Tang.

Thứ 6 : Giang Hạ.Sự kiện xem tại đây.


Quân đoàn xác nhận chiếm thành sự kiện Tại ĐâyThân!