GM xac nhan gium em ID cu nhe Ten NV HusBin v a id hungtuan