Thân chào các bạn !

Thành tham gia Sự Kiện Công Thành tuần này từ ngày 16-05-2018.

Thứ 4 : Thành Nhữ Nam.

Thứ 7 : .

Sự kiện xem tại đây.

Thân!