Thân chào các bạn !

Thành tham gia Sự Kiện Công Thành tuần này từ ngày 05-06-2018.

Thứ 4 : Thành Hán Trung.

Thứ 7 : Thành Nhữ Nam.

Sự kiện xem tại đây.

Thân!