Thân chào các bạn !

Thành tham gia Sự Kiện Công Thành tuần này từ ngày 13-06-2018.

Thứ 4 : Thành Nghiệp.

Thứ 7 : Thành Tấn Dương.

Sự kiện xem tại đây.

Thân!