Thân chào các bạn !

Thành tham gia Sự Kiện Công Thành tuần này từ ngày 27-06-2018.

Thứ 4 : Thành Quế Dương.

Thứ 7 :Thành Từ Châu.

Sự kiện xem tại đây.

Thân!